Jakie pułapki etyczno-prawne czekają na lekarza medycyny estetycznej

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na uwagi i postulaty kierowane do Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych przez lekarzy zajmujących się medycyną estetyczną oraz firmy dystrybuujące wyroby i urządzenia medyczne chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na kwestie wykonywania przez lekarzy szkoleń, publikowania artykułów oraz uczestnictwa w wydarzeniach promocyjnych firm oferujących produkty na rynku estetycznym i kosmetologicznym.

Przed rozpoczęciem współpracy promocyjnej rekomendujemy analizę i poszukiwanie informacji na temat firm oraz produktów przez nich oferowanych szczególnie pod kątem certyfikacji medycznej oraz etyki i sposobu działania na rynku estetycznym. Niestety zdarza się, że produkty nie posiadają właściwej certyfikacji a sposób działania firmy nie jest zgodny ze standardami, które powinny obowiązywać firmy działające na rynku medycznym.

Współpraca reklamowa i promocyjna lekarzy z takimi firmami godzi w dobre imię naszego środowiska, szczególnie w ważnym dla nas okresie ustalania treści rozporządzenia MZ dot. wykonywania zabiegów z zakresu medycyny estetycznej.

Pragniemy przypomnieć, że Naczelna Rada Lekarska na posiedzeniu 28 stycznia 2022 r. przyjęła:

UCHWAŁA Nr 3/22/VIII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie obowiązków lekarzy i lekarzy dentystów uczestniczących w szkoleniach w roli wykładowcy Na podstawie art. 5 pkt 2 i 14 oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1342), uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Lekarz, lekarz dentysta nie może uczestniczyć w roli wykładowcy w praktycznych szkoleniach, dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych lub wykonywania procedur medycznych, jeśli uczestnikami takiego zdarzenia mają być osoby niemające uprawnień do udzielania świadczeń lub wykonywania procedur medycznych, będących przedmiotem szkolenia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy udziału lekarza i lekarza dentysty w roli wykładowcy w ramach:

a. szkolenia przeddyplomowego i podyplomowego zawodów medycznych,

b. kursów pomocy przedmedycznej oraz

c. szkoleń, w ramach których ogólny opis procedur i świadczeń, o których mowa w ust. 1 jest elementem wzbogacającym efekty kształcenia w zawodach niemedycznych lub wykładów, których tematem jest zaznajomienie słuchaczy ze zdobyczami nauk medycznych.

§ 2.

Zakaz, o którym mowa w § 1 istnieje niezależnie od trybu szkolenia i podmiotu będącego jego organizatorem.

§ 3.

Lekarz, lekarz dentysta ma prawo zwrócić się do okręgowej rady lekarskiej, której jest członkiem lub na terenie której ma dojść do szkolenia, o którym mowa w §1, albo do Naczelnej Rady Lekarskiej o wyjaśnienie wątpliwości co do uprawnień poszczególnych grup zawodowych do udzielania świadczeń zdrowotnych lub wykonywania procedur medycznych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.