Projekt statutu SLDE

Udostępniamy Państwu projekt Statutu Stowarzyszenia, który został sporządzony przez Zarząd i który to zostanie poddany pod głosowanie w ramach punktu 7. porządku obrad Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w dniu 7 października 2021 roku.

Z poważaniem,

Zarząd Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych:

Ewa Kaniowska – Prezes Zarządu oraz

Kinga Nicer – Wiceprezes Zarządu”

Pobierz projekt statutu

STATUT

Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych z siedzibą w Warszawie

(dalej jako: „Stowarzyszenie”)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych z siedzibą w Warszawie, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, zostało powołane w celu skonsolidowania środowiska dermatologów estetycznych, powszechnej promocji oraz edukacji dermatologii estetycznej i medycyny estetycznej.
 2. Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieoznaczony.
 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2261), zwanej dalej „Prawo o Stowarzyszeniach”.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, wyróżnienia i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym oraz posiadać symbol organizacyjny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polski i poza jej granicami.

CELE I ZASADY DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. prowadzenie działalności szkoleniowej i dydaktycznej;
 2. wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia jakości zabiegów dermatologii estetycznej/medycyny estetycznej, wiedzy i doskonalenia się fachowego dermatologów, oraz lekarzy innych specjalności zajmujących się medycyna estetyczną
 3. udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów członków Stowarzyszenia;
 4. reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia w kontaktach zewnętrznych;
 5. prowadzenie działalności wydawniczej.

§ 7

Cele wskazane w § 6 Stowarzyszenie realizuje poprzez następujące działania:

 1. współpracę z właściwymi władzami i organizacjami w zakresie objętym celem Stowarzyszenia;
 2. organizowanie szkoleń, seminariów, kongresów, zjazdów, działalności wydawniczej;
 3. wymianę doświadczeń z innymi stowarzyszeniami w kraju;
 4. wymianę doświadczeń i współpracę ze stowarzyszeniami zagranicznymi;
 5. udział w międzynarodowych kongresach;
 6. nawiązywanie kontaktów międzynarodowych;
 7. prowadzenie działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 8. udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia w zakresie wskazanym w § 6 pkt 3 Statutu.

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych(dermatologów);
 2. członków nadzwyczajnych (honorowi);
 3. członków wspierających (lekarzy innych specjalności).

§ 9

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być lekarze – dermatolodzy, zajmujący się dermatologią estetyczną oraz medycyną estetyczną, którzy:

 1. złożą pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia;
 2. spełnią warunki określone przez Zarząd Stowarzyszenia;
 3. uiszczą opłatę wpisową w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie;
 4. zostaną przyjęci w poczet członków Stowarzyszenia przez Zarząd na podstawie uchwały podjętej w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od dnia złożenia deklaracji;
 5. uiszczać będą regularnie składki członkowskie w terminie oraz wysokości ustalonej corocznie uchwałą Zarządu.

§ 10

 1. Członkami nadzwyczajnymi (honorowymi) Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, które swoimi działaniami szczególnie zasłużyły się dla Stowarzyszenia; a którym członkostwo nadzwyczajne (honorowe) zostanie przyznane uchwałą Walnego Zgromadzenia na właściwy wniosek Zarządu lub co najmniej połowy członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia.
 2. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być lekarze innych specjalności, które chcą wspomagać finansowo, merytorycznie lub organizacyjnie realizację celów statutowych Stowarzyszenia, a którym członkostwo zostanie przyznane uchwałą Zarządu.

§ 11

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
 1. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
 2. pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego;
 3. wykluczenia ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia;
 4. wykluczenia ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu w przypadku nieuiszczania przez członka Stowarzyszenia składek członkowskich w terminach i wysokości ustalonych uchwałą Zarządu, zgodnie z § 9 pkt 5 przez okres dłuższy niż jeden rok.
 1. Wykluczenie ze Stowarzyszenia na podstawie ust. 1 pkt. 3 nin. paragrafu możliwe jest w przypadku:
 1. rażącego naruszenia Statutu Stowarzyszenia, uchwał lub innych decyzji jego władz;
 2. podejmowania przez członka czynności na szkodę Stowarzyszenia lub jego członków;
 3. zaistnienia innych okoliczności, uniemożliwiających członkowi dalsze uczestniczenie w Stowarzyszeniu z uwagi na dobro i interes Stowarzyszenia;
 4. w przypadku naruszenia kodeksu etyki lekarskiej.

§ 12

 1. Zwyczajni oraz wspierający członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:
 1. uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
 2. biernego i czynnego prawa wyborczego, a każdemu członkowi przysługuje jeden głos;
 3. wysuwania postulatów i składania wniosków do władz Stowarzyszenia;
 4. uczestnictwa w szkoleniach, seminariach, imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie zgodnie z warunkami finansowymi ustalonymi każdorazowo przez Zarząd;
 5. korzystania z innych uprawień wynikających z działalności statutowej Stowarzyszenia.
 1. Członkowie nadzwyczajni (honorowi) korzystają ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego, a na Walnym Zgromadzeniu przysługuje im tylko głos doradczy.
 2. Członkowie zwyczajni, nadzwyczajni i członkowie wspierający udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji zadań statutowych.
 3. Członkowie nadzwyczajni (honorowi) zwolnieni są z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 13

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:

 1. przestrzegania postanowień Statutu, uchwał oraz innych decyzji władz Stowarzyszenia;
 2. udziału w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia;

2. Członkowie zwyczajni i wspierający Stowarzyszenia zobowiązani są do :

1) opłacania składek członkowskich w terminach i w wysokości określonej uchwałą Zarządu z wyjątkiem przewidzianym w § 12 ust. 4.

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 14

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie;
 2. Komisja Rewizyjna;
 3. Zarząd.

§ 15

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i w jego skład wchodzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz na 5 lat.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy albo:
 1. na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 2. na wniosek co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
 1. Zawiadomienie wskazane w ust. 5 nin. paragrafu może być przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail przekazany Stowarzyszeniu przez jego członka.
 2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość obecnych na nim członków oraz podejmuje uchwały zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Statutu.

§ 16

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. opracowywanie i zatwierdzanie planów i kierunków działania oraz rozwoju Stowarzyszenia, w tym wysokości opłaty wpisowej;
 2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 3. powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej.
 4. uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia;
 5. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu za okres kadencji oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu;
 7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej za okres kadencji oraz udzielanie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej.
 8. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd;
 9. podejmowanie uchwał w sprawie przyznania nadzwyczajnego członkostwa w Stowarzyszeniu.

§ 17

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na pięcioletnią kadencję.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą zostać odwołani uchwałą Walnego Zgromadzenia przed upływem kadencji.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą zrezygnować z pełnionej przez siebie funkcji poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Zarządowi.
 4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
 5. Jeżeli w trakcie trwania kadencji liczba członków Komisji Rewizyjnej wynosiłaby mniej niż 3, Komisja Rewizyjna może samodzielnie uzupełnić swój skład do 3 osób.

§ 18

 1. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Sekretarza.
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Komisji Rewizyjnej.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej mogą odbywać się przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały mogą być podejmowane w trybie obiegowym.
 4. Członkom Komisji Rewizyjnej przysługuje również zwrot kosztów poniesionych przez nich w związku z pełnieniem funkcji.

§ 19

 1. Komisja Rewizyjna sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Stowarzyszenia i Zarządu.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia;
 2. kontrolowanie Zarządu, w szczególności możliwość żądania odpowiednich wyjaśnień i wglądu we wszystkie dokumenty Stowarzyszenia
 3. kontrolowanie stanu majątku i finansów Stowarzyszenia;
 1. określanie wysokości i terminów wypłacania wynagrodzenia dla członków Zarządu;
 1. przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.

§ 20

 1. Zarząd składa się z 1 do 3 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na pięcioletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu Stowarzyszenia można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Zarząd prowadzi działalność Stowarzyszenia i reprezentuje je za zewnątrz. Dokonuje wszelkie czynności w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia, które w niniejszym Statucie nie zostały zastrzeżone dla innych władz.
 4. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia w przypadku Zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. Prezes Zarządu może natomiast samodzielnie reprezentować Stowarzyszenie w zakresie praw i obowiązków niemajątkowych oraz w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia nieprzekraczających jednorazowo kwoty 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych).
 5. Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani uchwałą Walnego Zgromadzenia przed upływem kadencji.
 6. Członkowie Zarządu mogą zrezygnować z pełnionej przez siebie funkcji poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Komisji Rewizyjnej.

§ 21

 1. Członkom Zarządu może być przyznane wynagrodzenie.
 2. Oprócz wynagrodzenia wskazanego w ust. 1, Członkowi Zarządu przysługuje również zwrot kosztów poniesionych przez niego w związku z pełnieniem przez niego funkcji.
 3. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwałę w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Zarządu, określając przy tym jego wysokość oraz warunki jego wypłacania. Podstawą wynagrodzenia może być także z umowa zawierana z członkiem Zarządu.
 4. W umowie między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim, Stowarzyszenie reprezentuje Komisja Rewizyjna.

§ 22

 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
 1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
 4. ustalanie w formie uchwały terminów wpłaty oraz wysokości składki członkowskiej;
 5. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, opłat wpisowych oraz składek członkowskich;
 6. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
 7. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia oraz skreślenia z listy członków, którzy złożyli oświadczenie o wystąpieniu ze Stowarzyszenia;
 8. uchwalanie regulaminów i wydawanie przepisów obowiązujących w Stowarzyszeniu.
 1. Szczegółowy tryb i organizację pracy i funkcjonowania Zarządu określi regulamin przyjęty przez Zarząd w formie uchwały.

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 23

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią środki pieniężne, ruchomości, nieruchomości oraz prawa niematerialne nabyte przez Stowarzyszenie w czasie jego działania.
 2. Dochody Stowarzyszenia pochodzą w szczególności z:
 1. darowizn, spadków, zapisów;
 2. opłat wpisowych i składek członkowskich;
 3. dotacji i subwencji, w tym otrzymane z zagranicy;
 4. udziały w zyskach osób prawnych;
 5. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 6. środków pochodzących z emisji obligacji;
 7. dochodów z majątku i praw majątkowych.
 1. Majątek Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację jego celów statutowych oraz na pokrycie wszelkich ponoszonych kosztów.
 1. Stowarzyszenie zarządza majątkiem oraz prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ZMIANA STATUTU I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA

§ 24

 1. Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia lub zawieszeniu jego działalności podejmuje Walne Zgromadzenie poprzez podjęcie uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
 2. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.
 3. Likwidację przeprowadza Zarząd Stowarzyszenia lub likwidator powołany przez Walne Zgromadzenie.
 4. Do likwidatora ustanowionego przez Walne Zgromadzenie stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu o Zarządzie.
 5. Majątek Stowarzyszenia pozostały po uregulowaniu zobowiązań i należności ciążących na Stowarzyszeniu, przeznacza się na cele zbieżne z celami statutowymi, określone w uchwale rozwiązaniu Stowarzyszenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

Spory wynikające z interpretacji Statutu rozstrzyga na użytek Stowarzyszenia Komisja Rewizyjna.

§ 26

Wszelkie komunikaty, informacje oraz uchwały Zarządu mogą być publikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia, www.dermatologia-estetyczna.pl, przez co uznaje się je za ujawnione wobec członków Stowarzyszenia.

§ 27

Statut wchodzi z życiem z dniem dokonania właściwego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.