SLDE uchwała zgłoszeniowa

Szanowni Państwo,

Zarówno przedstawiciele Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych jak i moja Kancelaria, regularnie otrzymujemy zgłoszenia dotyczące lekarzy oferujących lub prowadzących szkolenia z zakresu medycyny estetycznej adresowane do osób nieposiadających uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Z uwagi na powszechność tego zjawiska i fakt, że proceder ten nie jest w żaden sposób ukrywany – podmioty te reklamują swoją działalność za pośrednictwem mediów społecznościowych – przypominamy, że zgodnie z § 1 ust. 1 uchwały nr 3/22/VIII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 28 stycznia 2022 r., lekarz, lekarz dentysta nie może uczestniczyć w roli wykładowcy w praktycznych szkoleniach, dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych lub wykonywania procedur medycznych, jeśli uczestnikami takiego zdarzenia mają być osoby niemające uprawnień do udzielania świadczeń lub wykonywania procedur medycznych, będących przedmiotem szkolenia, z zastrzeżeniem ust. 2. Naruszenie zakazu, o którym mowa w cytowanej uchwale stanowi delikt zawodowy i naraża lekarza na odpowiedzialność dyscyplinarną.

W uzasadnieniu uchwały NRL podkreśliła, że szkolenie przez kogokolwiek osób nieposiadających uprawnień do wykonywania procedur medycznych lub udzielania świadczeń zdrowotnych jest zjawiskiem negatywnym, w wielu przypadkach przyczyniającym się do naruszania przez szkolone osoby przepisów prawa, w tym postanowień art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Nadto szkolenie przeprowadzane przez lekarzy ma niekorzystny efekt w postaci legitymizowania ewentualnej późniejszej działalności osób szkolonych poprzez tworzenie błędnego wrażenia legalności i dopuszczalności wykonywania przez nie tych procedur czy świadczeń, wywodzonego właśnie z faktu, że szkolenie prowadził lekarz lub lekarz dentysta. Jednocześnie warto zaznaczyć, że zarówno przedstawiciele samorządu lekarskiego jak i władze Stowarzyszenia od kilku lat prowadzą intensywne działania mające na celu prawne uregulowanie medycyny estetycznej w Polsce.

Obowiązkiem każdego lekarza jest przestrzeganie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, kodeksu etyki, a także uchwał podejmowanych przez władze samorządu. Środowisko lekarskie powinno być zjednoczone w działaniach mających na celu poprawę bezpieczeństwa pacjentów, w tym wyeliminowania zjawiska udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty nieuprawnione. W związku z powyższym, każdy przypadek naruszenia postanowień ww. uchwały winien być zgłaszany do pionu dyscyplinarnego właściwej okręgowej rady lekarskiej.

Z poważaniem

Adwokat Michał Gajda