Statut Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych powołuje się w celu konsolidowania środowiska polskich dermatologów estetycznych, powszechnej promocji oraz edukacji dermatologii estetycznej i medycyny estetycznej.

§ 2

Stowarzyszenie z chwilą wpisania do rejestru sądowego nabywa osobowość prawną. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.§ 4Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 5

Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, wyróżnienia i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym oraz posiadać symbol organizacyjny zgodnie z obowiązującymi przepisami.ROZDZIAŁ IICele i zasady działania.

§ 6

Celami Stowarzyszenia są, w szczególności:

 • prowadzenie działalności szkoleniowej i dydaktycznej;
 • wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia jakości usług dermatologii estetycznej, wiedzy i doskonalenia się fachowego dermatologów;
 • udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów członków Stowarzyszenia;
 • reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia w kontaktach zewnętrznych.
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • współpracę z właściwymi władzami i organizacjami w zakresie objętym celem Stowarzyszenia;
 • organizowanie szkoleń, seminariów, kongresów, zjazdów, działalności wydawniczej;
 • wymianę doświadczeń z innymi stowarzyszeniami w kraju;
 • wymianę doświadczeń i współpracę ze stowarzyszeniami zagranicznymi;
 • udział w międzynarodowych kongresach;
 • nawiązywanie kontaktów międzynarodowych;
 • prowadzenie działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia w zakresie wskazanym w § 6 pkt.3 Statutu.

ROZDZIAŁ III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) nadzwyczajnych (honorowych),
c) wspierających.

§ 9

Członkami zwyczajnymi mogą być lekarze medycyny, dermatolodzy działający jako dermatolodzy estetyczni, którzy:

 • zgłoszą akces do Stowarzyszenia w formie pisemnej deklaracji;
 • spełniają warunki określone przez Zarząd Stowarzyszenia;
 • uiszczą wpis w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie;
 • opłacać będą regularnie składki członkowskie w wysokości corocznie uchwalonej przez Zarząd Stowarzyszenia;
 • zastaną przyjęci w poczet członków Stowarzyszenia przez Zarząd.

§ 10

 • Członkami nadzwyczajnymi mogą być osoby fizyczne i prawne szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia, którym członkostwo zostanie przyznane uchwałą Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu. Dla członków nadzwyczajnych nie stosuje się uregulowań § 6 Statutu Stowarzyszenia.
 • Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, którym członkostwo zostanie przyznane uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

§ 11

Ustanie członkostwa może nastąpić:

 • w wyniku zrzeczenia się na piśmie, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego;
 • z powodu wykluczenia uchwałą Walnego Zgromadzenia;
 • wykluczenie ze Stowarzyszenia jest możliwe w przypadku:
  a) naruszenia Statutu Stowarzyszenia lub decyzji jego władz,
  b) podejmowania przez członków działań szkodzących celom Stowarzyszenia,
  c) nie wywiązywania się z zobowiązań finansowych;
 • w przypadku określonych w pkt. 3b i 3c organem uprawnionym do podjęcia uchwał o wykluczeniu jest Zarząd Stowarzyszenia.

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia maja prawo do:

 • biernego i czynnego prawa wyborczego, z tym, że każdemu członkowi reprezentowanemu zgodnie z § 9 pkt. 5 przysługuje jeden głos;
 • wysuwania postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia;
 • uczestnictwa w corocznym Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym, z zastrzeżeniem pkt.1;
 • uczestnictwa w szkoleniach, seminariach, imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie na warunkach finansowych każdorazowo ustalonych przez Zarząd;
 • korzystania z przywilejów wynikających z działalności w Stowarzyszeniu.

§ 13

Członkowie Stowarzyszenia maja obowiązek:

 • przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
 • czynnego udziału w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia;
 • regularnego opłacania składek członkowskich.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 14

Władzami Stowarzyszenia są:
– Walne Zgromadzenie
– Zarząd
– Komisja Rewizyjna

§ 15

 • Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcje społecznie.
 • Zarząd Stowarzyszenia może powołać dyrektora biura i ustalić zasady jego wynagrodzenia.
 • Zarząd może dla realizacji celów Stowarzyszenia powierzać zadania wynikające z § 6 pkt. 3. Statutu osobom fizycznym lub prawnym spoza członków Stowarzyszenia.
 • . Do dnia 31 grudnia 1999 wysokość wpisowego oraz składki członkowskiej ustala zarząd Stowarzyszenia.

Walne Zgromadzenie

§ 16

 • Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 • Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd.
 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane może być:
  a) na wniosek Zarządu,
  b) na pisemny wniosek co najmniej 50% liczby członków Stowarzyszenia.
 • O terminie, porządku i miejscu obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków na 14 dni wcześniej.
 • W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 17

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 • opracowanie i zatwierdzenie planów i kierunków działania Stowarzyszenia, w tym wysokości wpisowego i składek;
 • wybór i odwoływania Zarządu;
 • rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu;
 • udzielanie skwitowania (absolutorium) Zarządowi;
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyznania nadzwyczajnego członkostwa w Stowarzyszeniu;
 • wyrażenie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd;
 • podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 18

 • Zarząd składa się z 3 do 5 osób, wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres pięciu lat.
 • Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona prezesa i dwóch wiceprezesów.
 • Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
  a) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz;
  b) realizuje uchwały Walnego Zgromadzenia;
  c) sprawuje zarząd nad majątkiem Stowarzyszenia;
  d) przyjmuje darowizny, spadki, zapisy, wpisowe oraz składki;
  e) podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia członków Stowarzyszenia i skreślenia z listy z powodu zrzeczenia się członkostwa;
  f) uchwala budżet Stowarzyszenia i ustala wysokość składek członkowskich;
  g) powołuje specjalistyczne komisje i zespoły robocze;
  h) uchwala regulaminy i wydaje przepisy obowiązujące w Stowarzyszeniu.

§ 19

 • Do podejmowania decyzji w sprawach finansowo-majątkowych i zaciągania zobowiązań wymagany jest podpis prezesa Zarządu lub dwóch członków Zarządu.

§ 20

Zakres działania Zarządu, jego tryb i organizację pracy określi regulamin przyjęty przez Zarząd.

§ 21

Komisja RewizyjnaKomisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków. Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór nad działalnością Zarządu i przedstawia corocznie wniosek w sprawie absolutorium.

§ 22

Majątek Stowarzyszenia

 • Majątek Stowarzyszenia powstaje z wpisowego, opłat członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku i z działalności gospodarczej.
 • Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 • Stowarzyszenie gospodaruje majątkiem i prowadzi księgowość zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych.

ROZDZIAŁ V

Likwidacja i zawieszanie działalności

§ 23

O rozwiązaniu się Stowarzyszenia lub o zawieszeniu działalności decyduje Walne Zgromadzenie większością głosów w obecności co najmniej 50% członków Stowarzyszenia.

§ 24

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie uchwałą określa przeznaczenie majątku Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ VI

Zmiany w Statucie

§ 25

Zmiany Statutu mogą być dokonywane uchwałą Walnego Zgromadzenia zwykłą większością głosów, w obecności 50% członków Stowarzyszenia. Jeżeli na drugi wyznaczony termin nie stawi się 50% Członków Stowarzyszenia uchwały dotyczące zmian w Statucie zostają podjęte zwykłą większością głosów przy takiej liczbie Członków jaka przybędzie na Walne Zgromadzenie.

ROZDZIAŁ VII

Ustalenia końcowe

§ 26

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Statutu mają zastosowanie przepisy prawa.