Wygrana sprawa przeciwko kosmetyczce: powikłania po zabiegu radiofrekwencji mikroigłowej

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z opisem naszego prawnika adw. Michała Gajdy, dotyczącym wygranego procesu jaki został wytoczony kosmetyczce przez pacjentkę z powikłaniami po zabiegu radiofrekwencji mikroigłowej:

„Wielu lekarzy czuje bezsilność wobec powszechnego oferowania i wykonywania zbiegów z zakresu medycyny estetycznej przez osoby nieuprawnione. Wielokrotnie docierają do nas pozbawione nadziei komentarze, że kosmetyczki są bezkarne. To lekarze muszą mierzyć się z leczeniem powikłań po nieudanie wykonanych zabiegach, niekiedy przyjmując na siebie ryzyko nie mając pewności jaki preparat został użyty w gabinecie kosmetycznym. Dzięki Państwa zaangażowaniu i zaufaniu jakim mnie obdarzyliście, wielu z tych pokrzywdzonych wysyłanych jest do mnie po pomoc prawną. W 7 maja 2024 r. wraz z jedną z Państwa Pacjentek udowodniliśmy, że kosmetyczki nie mogą czuć się bezkarne i walka o sprawiedliwość jak najbardziej ma sens.

Sprawa dotyczyła powikłań po zabiegu radiofrekwencji mikroigłowej, który obok standardowych usług kosmetycznych, takich jak fryzjerstwo czy manicure, oferowała w swoim salonie Pani Kosmetyczka. Zabieg zdaniem jej autorki miał na celu zlikwidować blizny białe z jakimi zmagała się Klientka. Już podczas samego zabiegu Klientka zgłaszała ból i silne pieczenie, co według Kosmetyczki miało być pożądanym efektem. Dolegliwości bólowe utrzymywały się na długo po zabiegu, dlatego zaniepokojona Klientka udałą się do lekarza. Lekarz stwierdził poparzenia w miejscu poddanemu zabiegowi oraz częściową martwicę, które wymagała antybiotykoterapii oraz interwencji chirurgicznej.

W imieniu Klientki wezwaliśmy Kosmetyczkę do zapłaty należnego jej odszkodowania za poniesione koszty leczenia oraz zadośćuczynienia za doznane krzywdy. W uzasadnieniu wskazaliśmy na wiele nieprawidłowości, w tym również brak uprawnień do wykonania zabiegu, brak dokumentacji związanej z zabiegiem, a także brak odebrania świadomej i poinformowanej zgody na zabieg. W odpowiedzi Kosmetyczka zakwestionowała swoją odpowiedzialność za powstałe powikłania, twierdząc, że zabieg został wykonany prawidłowo, a ona sama posiada wymagane uprawnienia do jego wykonania, użyła odpowiedniego sprzętu oraz właściwych parametrów. Jednakże, na żadną z tych okoliczności nie przedstawiła dokumentów.

W związku z powyższym, zdecydowaliśmy się wystąpić na drogę sądową. Podczas rozprawy przekonywaliśmy Sąd, że w sprawie powinien wypowiedzieć się doświadczony lekarz zajmujący się medycyną estetyczną, a nie biegli z innych specjalności, takich jak kosmetologia – co niekiedy jest częstą praktyką wśród sędziów, którzy nie najlepiej znają problematykę medycyny estetycznej.

Biegły zgodził się z naszymi argumentami, stwierdzając, że kosmetyczka nie posiadała wykształcenia, które pozwoliłoby jej na wykonanie zabiegu w sposób bezpieczny. Dodatkowo, zwrócił uwagę na brak certyfikatów urządzenia oraz dokumentacji potwierdzającej użyte parametry, co stanowiło rażące zaniedbanie. Szczegółowo opisane zostały obrażenia jakie powstały u Klientki, a także wymagane w przyszłości leczenie.

Sąd w pełni podzielił argumentację przez Nas przedstawioną i po niespełna pół roku od wniesienia powództwa wydał wyrok zasądzający na rzecz mojej Klientki należne jej zadośćuczynienie. W ustnym uzasadnieniu Sędzi zwrócił uwagę na:

  •    Brak świadomej i poinformowanej zgody: Przed zabiegiem nie odebrano od Klientki świadomej i poinformowanej zgody, co stanowi rażące naruszenie standardów postępowania medycznego. Sąd zgodził się z nami, że podobnie jak w przypadku zgód odbieranych przez lekarzy, również kosmetyczka powinna zapewnić swoim Klientom pełną informację o ryzykach i możliwych powikłaniach, skoro podejmuje się wykonywania tak ryzykownych zabiegów.
  •    Odpowiedzialność za powstałe powikłania: Kosmetyczka ponosi odpowiedzialność za powstałe powikłania, takie jak poparzenie i martwica, z uwagi na zignorowanie przez Klientkę zgłaszanych dolegliwości. Nieprawidłowa reakcja na sygnały alarmowe pacjenta jest niedopuszczalna i może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych.
  •    Brak dostatecznych dowodów na wykazanie zgodności z prawem: Kosmetyczka nie wykazała, aby użyty sprzęt spełniał przewidziane prawem wymogi. Brak certyfikatów urządzenia oraz dokumentacji potwierdzającej użyte parametry stanowi poważne zaniedbanie, które podważa legalność przeprowadzonego zabiegu.

Ten przypadek jest jednym z wielu, które podnoszą istotność przestrzegania przepisów i standardów w obszarze medycyny estetycznej. Każdy pacjent zasługuje na bezpieczne i odpowiedzialne świadczenie usług zdrowotnych, niezależnie od tego, czy zabieg jest wykonywany przez lekarza, czy kosmetyczkę, która w sposób nieuzasadniony wchodzi w kompetencje lekarza. Zabezpieczenie pacjentów przed ryzykiem nieuprawnionych praktyk jest priorytetem, który wymaga stałego monitorowania i egzekwowania przepisów prawa”.

adwokat Michał Gajda